Сметосъбиране и сметоизвозване

Чистотата на всеки цивилизован град е важен фактор за неговия външен облик и атмосфера.Затова и Нелсен-Чистота-ООД,на които е възложено да извършват тази дейност я изпълнява в пълен синхрон и съобразяване с всички стандартни и приложни практики в Европа.

Нелсен-чистота-ООД извършва събиране и извозване на битови,строителни едрогабаритни и други отпадъци /без опасни/ и ликвидиране на микросметища от територията на кметства, фирми,организации ,физически лица и села в Община Стара Загора и Чирпан.

Изборът на технология за събиране и извозване на отпадъците е в зависимост от вида и количеството на отпадъка , както и от намеренията и желанията на възложителя с цел осигуряване на екологичните норми за чистота.

Сметосъбирането на отпадъци се осъществява в съдове за смет с вместимост:
1.1куб.м. , 4 куб.м. и 6 куб.м. ,
120литра , 240л и 38 литра

Ръчно и машинно метене

Основният начин за поддръжка на обществените уличните територии е метене. Това е система от дейности, с която се цели отстраняването на всякакъв вид замърсяване, като се извършва ръчно или механизирано .

Машинното метене на уличните територии обхваща метене на уличните регули(пространството между тротоара и пътното платно,в което се натрупват известни количества прах,пепел,пясък и пръст -в зависимост от сезона), тротоарите,площади и други обществени места .Извършва се със специализирани за целта машини .

Другият метод за почистване е ръчното метене , което се извършва от специално обучени за целта работници и представлява премахване на механичните и други отпадъци чрез метли и събирането им в полиетиленови пликове . Приоритетно е почистването на така наречените тротоарни площи, обхващащи различните видове пространства пред и зад различните обществени,частни и други имоти .Друг обект на ръчното почистване са и уличните регули и по- точно там ,където специализираните автометачни машини нямат физическата възможност да извършат адекватно тази дейност.

Ръчното и машинно метене се извършва по определен график ,съгласуван с възложителя и стриктно се спазва,осигурявайки поддържането на чистотата на населените места в екологичните норми.

Миене и оросяване

Миенето и оросяването на улиците са основен фактор за намаляване на финните прахови частици в атмосферния въздух .

Една много важна част за здравето на хората е въздушната среда с малко количество прах на кубичен метър.Тя обуславя превенция срещу болести на дихателната система и понижаване на алергичните реакции на организма.Помощ в тази насока може да се окаже единствено чрез системна поддръжка на тази среда,а именно чрез редовно миене и оросяване.

Миенето е основен метод за почистване на уличните тротоари и платна през пролетно-летния и есенен сезон . Извършва се посредством поливномиячни автомобили към които има специално обучени работници, които посредством струйници с вода отстраняват замърсения слой със кал,прах, пясък и други по уличните платна и тротоари .

Оросяването е друг метод за миене ,при които се извършва само обливане на уличното платно с вода .С този метод се цели намаляване на запрашеността на въздуха в близост до уличната мрежа.

Разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки

В голяма част от европейски страни разделното събиране на отпадъци е общоприета практика. С това са свързани цели индустрии - най вече рециклиращите.Това е и един от по- удачните начини за опазване на околната среда и озоновият слой на планетата –от там и по- малкото отделяне на вредни емисии в атмосфера. За нашата страна това е новост и още не са създадени съответните навици на гражданите .

От декември 2006г. „Нелсен-Чистота”ООД съвместно с Община Стара Загора и Екопак България-АД въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки , а от февруари 2007г. с община Чирпан.Разделното сметосъбиране се осъществява посредством разполагане на различни по цвят контейнери ,обозначаващи съдържанието което би следвало да се изхвърля в тях както следва:
- зелен контейнер – за стъкло
- жълт контейнер – за пластмаса
- син контейнер – за хартия

За българските граждани разделното събиране на отпадъци е въпрос на желание и на осъзнаване на нуждата от него,а този процес е бавен и за съжаление изисква време.

Зимно улично почистване

Със зимното улично почистване се осигурява възможност за безопасно движение на превозните средства.То осигурява голяма сигурност при предвижване на транспортните средства при зимни условия ,като осигурява по-висок коефициент на сцепление между пътното платно и автомобилните гуми.
Дейностите, които се извършват са:
-отстраняване на натрупаните количества сняг от уличното платно.
-обработка (разпръскване,насипване)на уличните платна с пясъчно-солни смески, луга и айсмелт.

Извършва се и почистване на тротоарни площи, пешеходни пътеки и спирки на градския транспорт със сол и пясъчно-солни смески , извозване на снега от определени площи с цел нормална проходимост на пътната мрежа и облекчаване предвижването на гражданите.

Депониране на отпадъци

Депонирането на отпадъците е един от най-старите и познати начини за обезвреждане на отпадъците , характерен за страните от Източна Европа. При този метод сметта се покрива със слоеве пръст (запръстяване) с цел да се ограничи неприятната миризма, разпространяването на болести и достъпът на животни.

Депото Мандра баир,чийто оператор е Нелсен- чистота-ООД обслужва община Стара Загора, а депото-Шахтова пещ - община Чирпан.Тези депа са изградени през 70-те години на XX век. Както повечето сметища от този тип се изграждат постепенно – на части , наречени клетки.

Предстои изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци ,отговарящо на съвременните изисквания за този вид съоръжения.

Предоставяне на съдове за производствени, строителни и всички неопасни отпадъци

В тази услуга НЕ се включват битовите отпадъци, за които съобразно закона за местните данъци и такси се внася такса смет в общинския бюджет.

Според количествата отпадък услугата се извършва със следните видове съдове за смет :
- Контейнери: шест и четири куб.м.
- Контейнери тип”Бобър” 1,1 куб.м.


Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!

Измиване на площадки и други терени

Включва измиване с миячен автомобил на производствени и други помещения и терени .

Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!

Машинно метене

Включва метене със специализиран автомобил на производствени и други помещения и терени.

Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!

Обработване на площи при зимни условия

Площите се обработват с различни противообледенителни материали и специализирана техника при предварително договорени условия.

Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!

Извършване на услуга с багер, фадрома, самосвал

Извозване на всички неопасни отпадъци:
- производствени
- строителни
- други

с багер, фадрома, самосвал – на физически лица и фирми.

Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!

Депониране на отпадъци

Включва обработка на отпадъци /производствени и всички неопасни отпадъци / чрез запръстяване на депо .

Услугaтa се извършва след сключване на договор за срок и периодичност, или с предварителна заявка.
За нас ще бъде удоволствие да ви отървем от излишния отпадък !
Свържете се с нас на упоменатия адрес или телефон в секция Контакти!


Населени места, които Нелсен-Чистота ООД
обслужвани са:

- Стара Загора
- села:-50 броя села

- Чирпан
- села:- 19 броя села

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 • » Община Стара Загора
 • » Община Чирпан
 • » Екопак България АД
 • » Прогрес-АД
 • » Кино Арена 2005-АД
 • » Загорка-АД
 • » Билла България-ЕООД
 • » Линк-ООД
 • » НИПИ М-АД
 • » Вито95-ООД
 • » Панхим -ООД
 • » Медина мед-ООД
 • » Интертед-АД
 • » Градус 1 -ООД
 • » Фермер 2000-ЕАД
 • » Винарно имение Санта Сара-Ад
 • » Пещостроене и изолации МВ-ООД
 • » Вълков техносвет ЕООД
 • » Шоко тим-ООд
 • » Сребърно езеро 2007-ООД
 • » Напоителни системи-ЕАД
 • » В и К-ЕООД
 • » Болид-ООД
 • » Бакери 2006 ЕООД
 • » Автохит 2000- ООД
 • » Баги дезайн-ЕООД
 • » Зара газ-ООД
 • » Хлебопроизводство-ООД
 • » Таня и Стела-ЕООД

СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, 6000
ул. Екзарх Антим І, №28, ет.1
Телефон/факс
042/ 638 418
Счетоводство
042/ 623 802
Н-к автобаза
042/ 607 614
Метене
042 /638 202
Зимно почистване
042/ 607 614
042 /607 618

ЧИРПАН
гр. Чирпан , 6200
ул. ”Никола Събчев”, №20
Телефон
0893611419

E-mail
office@nelsenchistota.com
Web
www.nelsenchistota.comВъведете кода от зелената кутийка

   

webmaster: ® ww.alfamarket.biz

ЗЕЛЕН КОНТЕЙНЕР

Стъклените опаковки,които можете да изхвърляте са:

 • Всички видове буркани
 • Бутилки
 • Шишета и флакони от лекарствени средства
 • козметични продукти

Преди да изхвърлите стъклените опаковки,изпразнeте съдържанието им и ги изплакнете. Изхвърлете ги без капачките.

ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР

Пластмасовите опаковки,които можете да изхвърляте разделно са:

 • Пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни напитки
 • Бутилки и туби от миещи и почистващи препарати
 • Кутии от козметични продукти
 • Флакони от шампоани, лекарствени продукти и др.
 • Кофички от кисело мляко
 • Фолио

Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки
изпразнете съдържанието им и ги изплакнете.

СИН КОНТЕЙНЕР

Хартиените отпадъци от опаковки, които можете да изхвърляте разделно са:

 • Kашони
 • Kартон
 • Kартонени кутии/от хранителни продукти лекарства, обувки, прах за пране и др.
 • Oпаковъчна хартия
 • Kори за яйца


Преди да изхвърлите хартиените опаковки изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално с цел намаляване на обема им.

X